CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018 - Trường Tiểu Học Lâm Quang Thự

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Thông báo

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018

Thứ sáu - 01/03/2019 17:33
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang Trường Tiểu học Lâm Quang Thự thực hiện công khai tài chính năm 2018 theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.
Quyết định công khai tài chính theo thông tư 61 của bộ tài chính
UBND HUYỆN HÒA VANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÂM QUANG THỰ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  12 /QĐ-THLQT Hòa Vang, ngày 17  tháng 01  năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM QUANG THỰ
        Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường Tiểu học Lâm Quang Thự;
        Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
        Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tố chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của trường Tiểu học Lâm Quang Thự (theo các biểu đính kèm).
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
         Điều 3. Ban giám hiệu nhà trường, bộ phận tài vụ và  các ông (bà) trong hội đồng nhà trường tổ chức thực hiện quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Phòng TCKH huyện
- Phòng GDĐT huyện
- Lưu: VT, KT                                                                                            
                                                                                                                                                                        Lê Thị Bích Liên
 
 

 

Tác giả bài viết: TVC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn