Thông báo

thông báo chuẩn bị hồ sơ kiểm tra thi đua.
Theo thông báo của Phòng nội vụ vào ngày 07/10/2013 phòng sẽ về kiểm tra công tác thi đua của trường. Vậy nhà trường  thông báo đến các tổ nộp bảng đăng ký thi đua cá nhân đầu năm về nhà trường trong sáng thứ 2 ngày 02/10/2013.